Nhà
×

kim thuộc làm măm sông đèn
kim thuộc làm măm sông đèn
ADD
Compare

kim thuộc làm măm sông đèn bảng tuần hoàn

1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
Ce
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
6
Rank: 2 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
f block
1.5 Yếu tố gia đình
nhóm Lantan
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7440451
Rank: 41 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
P63 / mmc
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
194,00
Rank: 5 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×