Nhà
×

chất hóa học
chất hóa học

cadmium
cadmiumADD
Compare
X
chất hóa học
X
cadmium

bảng tuần hoàn các chất hóa học và cadmium

1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
Tl
Cd
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
13
Rank: 5 (Overall)
12
Rank: 6 (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
6
Rank: 2 (Overall)
5
Rank: 3 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
p block
d block
1.5 Yếu tố gia đình
Transition hậu
chuyển kim loại
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7440280
Rank: 52 (Overall)
7440439
Rank: 42 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
P63 / mmc
P63 / mmc
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
194,00
Rank: 5 (Overall)
194,00
Rank: 5 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×