Nhà
×

tên chất hóa học
tên chất hóa học

tên chất hóa học
tên chất hóa họcADD
Compare
X
tên chất hóa học
X
tên chất hóa học

bảng tuần hoàn các tên chất hóa học và tên chất hóa học

1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
La
Sc
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
3
Rank: 15 (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
6
Rank: 2 (Overall)
4
Rank: 4 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
f block
d block
1.5 Yếu tố gia đình
nhóm Lantan
chuyển kim loại
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7439910
Rank: 87 (Overall)
7440202
Rank: 59 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
P63 / mmc
P63 / mmc
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
194,00
Rank: 5 (Overall)
194,00
Rank: 5 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×