Nhà
×

chất hóa học
chất hóa học
ADD
Compare

chất hóa học Hóa chất Tính chất

1 Hóa chất
1.1 Công thức hóa học
Sr
1.2 Đồng vị
1.2.1 Đồng vị được biết đến
Palladium Hóa c..
27
Rank: 12 (Overall)
Tennessine Hóa chất Tính chất
ADD ⊕
1.3 Độ âm điện
1.3.1 Pauling Độ âm điện
Vàng Hóa chất T..
0,95
Rank: 47 (Overall)
franxi Hóa chất Tính chất
1.3.2 Sanderson âm điện
Cobalt Hóa chất..
0,72
Rank: 27 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.3.3 Allred Rochow âm điện
hóa ga li Hóa c..
0,99
Rank: 37 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
ADD ⊕
1.3.4 Mulliken-Jaffe âm điện
chất hóa học Hó..
1,00
Rank: 18 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.3.5 Allen âm điện
berkeli Hóa chấ..
0,96
Rank: 40 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.4 Electropositivity
1.4.1 Pauling Electropositivity
franxi Hóa chất..
3,05
Rank: 7 (Overall)
Vàng Hóa chất Tính chất
ADD ⊕
1.5 Năng lượng ion hóa
1.5.1 1 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
549,50 kJ / mol
Rank: 70 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.5.2 Năng lượng Cấp 2
cơ rôm Hóa chất..
1.064,20 kJ / mol
Rank: 77 (Overall)
chất hóa học Hóa chất Tính chất
1.5.3 Mức năng lượng thứ 3
cơ rôm Hóa chất..
4.138,00 kJ / mol
Rank: 10 (Overall)
chất mể Hóa chất Tính chất
1.5.4 4 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
5.500,00 kJ / mol
Rank: 13 (Overall)
chất hóa học Hóa chất Tính chất
1.5.5 5 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
6.910,00 kJ / mol
Rank: 18 (Overall)
dubni Hóa chất Tính chất
1.5.6 6 Energy Cấp
cơ rôm Hóa chất..
8.760,00 kJ / mol
Rank: 18 (Overall)
seaborgi Hóa chất Tính chất
1.5.7 mức năng lượng lần thứ 7
cơ rôm Hóa chất..
10.230,00 kJ / mol
Rank: 19 (Overall)
bohri Hóa chất Tính chất
1.5.8 8 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
11.800,00 kJ / mol
Rank: 19 (Overall)
Hassi Hóa chất Tính chất
1.5.9 9 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
15.600,00 kJ / mol
Rank: 17 (Overall)
hóa yt tri Hóa chất Tính chất
1.5.10 10 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
17.100,00 kJ / mol
Rank: 19 (Overall)
chất hóa học Hóa chất Tính chất
1.5.11 11 Năng lượng Cấp
magnesium Hóa c..
31.270,00 kJ / mol
Rank: 6 (Overall)
hóa yt tri Hóa chất Tính chất
1.5.12 12 Năng lượng Cấp
magnesium Hóa c..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.13 13 Năng lượng Cấp
Titanium Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.14 14 Năng lượng Cấp
chất hóa học Hó..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.15 15 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
mangan Hóa chất Tính chất
1.5.16 16 Năng lượng Cấp
mangan Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Bàn là Hóa chất Tính chất
1.5.17 17 Năng lượng Cấp
Bàn là Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Cobalt Hóa chất Tính chất
1.5.18 18 Năng lượng Cấp
Cobalt Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
kền Hóa chất Tính chất
1.5.19 19 Năng lượng Cấp
kền Hóa chất Tí..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
mạ đồng Hóa chất Tính chất
1.5.20 20 Năng lượng Cấp
kẽm Hóa chất Tí..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.21 21 Năng lượng Cấp
kẽm Hóa chất Tí..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.22 22 Năng lượng Cấp
mạ đồng Hóa c..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.23 23 Năng lượng Cấp
mạ đồng Hóa c..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.24 24 Năng lượng Cấp
Bàn là Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.25 25 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.26 26 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.27 27 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.28 28 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.29 29 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.30 30 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.6 Equivalent điện
franxi Hóa chất..
1,64 g / amp-hr
Rank: 45 (Overall)
bé ryl Hóa chất Tính chất
1.7 Chức năng điện tử làm việc
bạch kim Hóa ch..
2,59 eV
Rank: 42 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.8 Hóa học khác
ion hóa, Đồng vị phóng xạ, sự phóng xạ, Độ hòa tan
Let Others Know
×