Nhà
×

chất hóa học
chất hóa học
ADD
Compare

chất hóa học bảng tuần hoàn

1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
Sr
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
2
Rank: 16 (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
5
Rank: 3 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
s block
1.5 Yếu tố gia đình
Alkaline Trái đất
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7440246
Rank: 56 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
Fm_ 3m
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
225,00
Rank: 2 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×