Nhà
×

Bàn là
Bàn là
ADD
Compare

Bàn là bảng tuần hoàn

Add ⊕
1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
Fe
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
8
Rank: 10 (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
4
Rank: 4 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
d block
1.5 Yếu tố gia đình
chuyển kim loại
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7439896
Rank: 88 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
3m Im_
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
229,00
Rank: 1 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×