Nhà
×

hóa yt tri
hóa yt tri

chất hóa học
chất hóa họcADD
Compare
X
hóa yt tri
X
chất hóa học

bảng tuần hoàn các hóa yt tri và chất hóa học

1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
Y
Tm
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
3
Rank: 15 (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
5
Rank: 3 (Overall)
6
Rank: 2 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
d block
f block
1.5 Yếu tố gia đình
chuyển kim loại
nhóm Lantan
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7440655
Rank: 25 (Overall)
7440304
Rank: 51 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
P63 / mmc
P63 / mmc
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
194,00
Rank: 5 (Overall)
194,00
Rank: 5 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×