Nhà
×

tantali
tantali

chất hóa học
chất hóa họcADD
Compare
X
tantali
X
chất hóa học

Hóa chất Tính chất của tantali và chất hóa học

1 Hóa chất
1.1 Công thức hóa học
Ta
Rh
1.2 Đồng vị
1.2.1 Đồng vị được biết đến
Palladium Hóa c..
31
Rank: 8 (Overall)
16
Rank: 23 (Overall)
Tennessine Hóa chất Tính chất
ADD ⊕
1.3 Độ âm điện
1.3.1 Pauling Độ âm điện
Vàng Hóa chất T..
1,50
Rank: 27 (Overall)
2,28
Rank: 3 (Overall)
franxi Hóa chất Tính chất
1.3.2 Sanderson âm điện
Cobalt Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.3.3 Allred Rochow âm điện
hóa ga li Hóa c..
1,33
Rank: 22 (Overall)
1,45
Rank: 16 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
ADD ⊕
1.3.4 Mulliken-Jaffe âm điện
chất hóa học Hó..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.3.5 Allen âm điện
berkeli Hóa chấ..
1,34
Rank: 33 (Overall)
1,56
Rank: 24 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.4 Electropositivity
1.4.1 Pauling Electropositivity
franxi Hóa chất..
2,50
Rank: 27 (Overall)
1,72
Rank: 50 (Overall)
Vàng Hóa chất Tính chất
ADD ⊕
1.5 Năng lượng ion hóa
1.5.1 1 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
761,00 kJ / mol
Rank: 18 (Overall)
719,70 kJ / mol
Rank: 29 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.5.2 Năng lượng Cấp 2
cơ rôm Hóa chất..
1.500,00 kJ / mol
Rank: 40 (Overall)
1.740,00 kJ / mol
Rank: 26 (Overall)
chất hóa học Hóa chất Tính chất
1.5.3 Mức năng lượng thứ 3
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
2.997,00 kJ / mol
Rank: 27 (Overall)
chất mể Hóa chất Tính chất
1.5.4 4 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
chất hóa học Hóa chất Tính chất
1.5.5 5 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
dubni Hóa chất Tính chất
1.5.6 6 Energy Cấp
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
seaborgi Hóa chất Tính chất
1.5.7 mức năng lượng lần thứ 7
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
bohri Hóa chất Tính chất
1.5.8 8 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Hassi Hóa chất Tính chất
1.5.9 9 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
hóa yt tri Hóa chất Tính chất
1.5.10 10 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
chất hóa học Hóa chất Tính chất
1.5.11 11 Năng lượng Cấp
magnesium Hóa c..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
hóa yt tri Hóa chất Tính chất
1.5.12 12 Năng lượng Cấp
magnesium Hóa c..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.13 13 Năng lượng Cấp
Titanium Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.14 14 Năng lượng Cấp
chất hóa học Hó..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.15 15 Năng lượng Cấp
cơ rôm Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
mangan Hóa chất Tính chất
1.5.16 16 Năng lượng Cấp
mangan Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Bàn là Hóa chất Tính chất
1.5.17 17 Năng lượng Cấp
Bàn là Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Cobalt Hóa chất Tính chất
1.5.18 18 Năng lượng Cấp
Cobalt Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
kền Hóa chất Tính chất
1.5.19 19 Năng lượng Cấp
kền Hóa chất Tí..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
mạ đồng Hóa chất Tính chất
1.5.20 20 Năng lượng Cấp
kẽm Hóa chất Tí..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.21 21 Năng lượng Cấp
kẽm Hóa chất Tí..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.22 22 Năng lượng Cấp
mạ đồng Hóa c..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.23 23 Năng lượng Cấp
mạ đồng Hóa c..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.24 24 Năng lượng Cấp
Bàn là Hóa chất..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.25 25 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.26 26 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.27 27 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.28 28 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.29 29 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.5.30 30 Năng lượng Cấp
molypden Hóa ch..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
molypden Hóa chất Tính chất
1.6 Equivalent điện
franxi Hóa chất..
1,35 g / amp-hr
Rank: 49 (Overall)
1,28 g / amp-hr
Rank: 50 (Overall)
bé ryl Hóa chất Tính chất
1.7 Chức năng điện tử làm việc
bạch kim Hóa ch..
4,25 eV
Rank: 21 (Overall)
4,98 eV
Rank: 6 (Overall)
hóa chất cê ci Hóa chất Tính chất
1.8 Hóa học khác
chống ăn mòn, ion hóa, Đồng vị phóng xạ, sự phóng xạ, Độ hòa tan
chống ăn mòn, ion hóa, Đồng vị phóng xạ